ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รร.บ้านศาลาใหม่
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  ภาพข่าวเพิ่มเติม

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
โดยมีนายสว่าง  ชินพงษ์ ผอ.โรงเรียน และคณะครู
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
 ภาพข่าวเพิ่มเติม

การติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

วันที่ ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ได้รับการติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยนายภิรมย์ จีนธาดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และคณะผู้ประ


กิจกรรมทั้งหมด 46 กิจกรรม     เพิ่มกิจกรรม