อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอส์
โพสโดย admin เมื่อ December 21 2017 21:09:08
ในวันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 อบต.ศาลาใหม่
จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ณ อาคาร 11 มกรา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
อำเภอตากใบเป็นวิทยากร

ข่าวเพิ่มเติม
ในวันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 อบต.ศาลาใหม่
จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ณ อาคาร 11 มกรา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
อำเภอตากใบเป็นวิทยากร ภาพข่าวเพิ่มเติม