ข้อมูลบุคลากร  

ตำแหน่ง
จำนวนบุคลากร
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ข้าราชการครู
11
28
39
พนักงานราชการ
1
12
13
วิทยากรอิสลามศึกษา
1
-
1
ลูกจ้างประจำ
-
-
-
ครูช่วยราชการ
-
-
-
อื่น ๆ
-
-
-
นักการ

3

-

3

รวมทั้งสิ้น
16
40
56

 


ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Mail: bantapang@gmail.com

st_soc