ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
     หมู่ที่ ตำบลศาลาใหม่   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  96110
         
                                tel.  073-641136 
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านศาลาใหม่  ตั้งอยู่ หมู่ที่  3  ตำบลศาลาใหม่  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เริ่มก่อ
ตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.  2483  โดยประชาชนเป็นผู้ก่อตั้งเดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ตั้งอยู่ในที่ดินของ
เอกชน  อุปกรณ์
ต่างๆ ไม่มีเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1 -4  เปิดสอนเป็นเวลา  10  ปีอาคารเรียน
ชำรุด  ประชาชนจึงได้ช่วยกันก่อสร้างใหม่  โดยย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ในที่ดินของนายหะยีเจ๊ะเงาะ ลาเตะ 
ในปี พ.ศ
2494   เปิดสอนมาจนถึงปี พ.ศ. 2496 ทางราชการจึงได้ซื้อที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
และได้รับบริจาคจาชาวบ้านส่วนหนึ่ง รวมมีเนื้อที่ทั้งหมดในปัจจุบัน 10  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา และได้
เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันโดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ดังนี้

          พ.ศ. 2483 - 2511โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1- 4

           พ.ศ. 2512 เปิดขยายการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -7โดยใช้หลักสูตร พ. ศ.
2503 และต่อมาได้เปิดขยายฐานล่างคือชั้นเด็กเล็กขึ้น และได้ลดชั้นประถมศึกษาปีที่  7 ลงเหลือแค่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรปี  2503 มาเป็นหลักสูตร  2521  และได้มีการโอน
สังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
และทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 เป็นต้นมา

         พ.ศ.  2530  โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงชั้นเด็กเล็กมาเป็นอนุบาลชนบท

         พ.ศ.  2534  ใช้หลักสูตร  2521 ฉบับปรับปรุง   2533 และยุบชั้นเด็กเล็กมาเป็นชั้นอนุบาลทั้งหมด
มีอนุบาล 1 และ 2  และพร้อมกันนั้นก็เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา   (ตามโครงการขยายโอกาส
ทางการ-ศึกษา)   
         พ.ศ.  2545  ใช้หลักสูตร  2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
       สถานะปัจจุบัน
             1.   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับขั้นอนุบาล ถึง ม. 3
             2.   เป็นโรงเรียนตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
             3.   เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตาสถานศึกษา 2551
         
   4.   เป็นโรงเรียน
ในฝันรุ่นที่ 3


ปรัชญาโรงเรียน
          รายละเอียด/เนื้อหา/


วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์    (Vision)

          โรงเรียนบ้านศาลาใหม่  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  บริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วม  โดยเน้นเทคโนโลยีมาใช้บริหารและการจัดการเรียนรู้

 


พันธกิจ  (Mission)


๑.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒.    พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๓.    เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

 

 

เป้าประสงค์

     ประกอบไปด้วย  4  ประการ คือ      


๑.
    ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒.    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๓.    ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
    
จัดการศึกษา
๔.    โรงเรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้บริหารจัดการและ
     ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 จำนวนอาคาร
 
ประเภทอาคาร จำนวนหลัง ปีที่ก่อสร้าง
แบบ ป 1ก  3  ห้องเรียน
แบบ ป 1ก  1  ห้องเรียน
แบบ ป 1ก  5  ห้องเรียน
แบบ 004   8  ห้องเรียน
อาคารโรงฝึกงานแบบสามัญ 312
แบบสปช 105/29   8  ห้องเรียน
อาคารอเนกประสงค์ สปช 205/26
 

1
1
1
1
2
3
1

.. 2499
.. 2508
.. 2510
.. 2515
.. 2516,2520
.. 2536,2538
 .. 2538
ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Mail: bantapang@gmail.com

st_soc