ข้อมูลนักเรียน
                                           
โหลดข้อมูล 10 มิ.ย.56 แยกรายห้อง คลิกที่นี
                               โหลดข้อมูล 10 มิ.ย.57 แยกรายห้อง คลิกที่นี
                               โหลดข้อมูล 10 มิ.ย.58 แยกรายห้อง คลิกที่นี

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านศาลาใหม่  10 มิ.ย. 2558  
 ชั้น  จำนวนนักเรียน  จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ 0
อนุบาล 1 106
อนุบาล 2 110
รวมก่อนประถมศึกษา 105 111 216 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 150
ประถมศึกษาปีที่ 2 124
ประถมศึกษาปีที่ 3 141
ประถมศึกษาปีที่ 4 118
ประถมศึกษาปีที่ 5 109
ประถมศึกษาปีที่ 6 119
รวมประถมศึกษา 428 333 761 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 66 43 109 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) 0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 572 475 1047 31
 ชั้น  จำนวนนักเรียน  จำนวน
ห้องเรียน


ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายงานบริหารทั่วไป
Mail: bantapang@gmail.com